Al Badiyah, Dammam

Al Badiyah, Dammam
King Fahad Road, Near KFC
Opening Hours
Sunday9:00 AM – 1:00 PM , 4:00 PM – 9:00 PM
Monday9:00 AM – 1:00 PM , 4:00 PM – 9:00 PM
Tuesday9:00 AM – 1:00 PM , 4:00 PM – 9:00 PM
Wednesday9:00 AM – 1:00 PM , 4:00 PM – 9:00 PM
Thursday9:00 AM – 1:00 PM , 4:00 PM – 9:00 PM
Friday
Saturday9:00 AM – 1:00 PM , 4:00 PM – 9:00 PM

26.421897, 50.090678